Quyền Riêng Tư

Nội dung qui định Quyền Riêng Tư.

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết có liên quan đến hoạt động của bạn trên trang web này. Việc này là nhằm để phục vụ cho chu đáo và cũng để bảo vệ lợi ích của người sinh hoạt, sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi sẽ làm những gì có thể, bằng những phương tiện và kỹ thuật mà chúng tôi có được để bảo vệ thông tin của người dùng, chống lại việc sử dụng thông tin sai mục đích.

Chúng tôi có thể sẽ cung cấp thông tin người dùng khi có yêu cầu của cơ quan bảo vệ pháp luật, theo qui định của Pháp luật Việt Nam.

Ban Quản Trị Trang Web.

Comments on Quyền Riêng Tư

Be the first to comment
Please login to comment