Do Hoa

  • Buổi sinh hoạt offline với chủ đề ''Chiến lược bán lẻ'' vào ngày 24/02/2019 do Group Quản Lý Doanh Nghiệp tổ chức với sự chia sẻ của diễn giả Do Hoa.