Recap buổi offline Tăng Trưởng và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư. Diễn giả: Trần Quang Duy – GV Clever CFO

BỐ CỤC:

 1. Tổng quan
 2. Phân loại dự án đầu tư
 3. Nguyên tắc thẩm định dự án
 4. Các bước thẩm định
 5. 10 sai lầm trong thẩm định

TỔNG QUAN

Vai trò của thẩm định dự án, tại sao phải thẩm định dự án đầu tư

- Thẩm định để loại bỏ các dự án không hiệu quả

- Thẩm định để lựa chọn dự án phù hợp khi nguồn lực bị giới hạn

- Thẩm định là thủ tục bắt buộc để vay vốn ngân hàng

- Dự án đầu tư có vai trò sống còn đối với DN ("sức hấp dẫn của cọc tiền chẵn" - Chi tiêu trọng yếu, Tầm nhìn dài hạn, Không thể đảo ngược, Quyết định phức tạp)

? Mục tiêu của dự án đầu tư: Tối đa hóa giá trị của cổ đông

PHÂN LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Sản phẩm /dịch vụ mới

- Dự án mở rộng sản xuất

- Dự án thay thế máy móc, thiết bị

- Dự án lựa chọn thuê hay mua

- Dự án khác tuổi đời

NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

- Quyết định dựa trên dòng tiền

- Thời điểm của dòng tiền có ý nghĩa quyết định

- Dòng tiền tính theo cơ sở tăng thêm

- Dòng tiền sau thuế

- Có nên bỏ qua dòng tiền lãi vay/trả gốc vay? - Sử dụng quan điểm chủ đầu tư , nên sẽ không bỏ qua

- Phù hợp với chiến lược công ty

CÁC BƯỚC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

Tìm kiếm ý tưởng đầu tư

Thu thập thông tin - Thách thức :Tham gia của nhiều phòng ban

Đánh giá từng dự án

1. Dự báo dòng tiền - Lập dự báo dòng tiền

 • Mô hình dòng tiền cơ bản:

Giải thích thuật ngữ: EBITDA (Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao), Chiết khấu dòng tiền (Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền, Tỷ suất chiết khấu)

 • Dòng tiền ban đầu: Mua thiết bị, TSCĐ Xây dựng nhà xưởng, Vốn lưu động
 • Dòng tiền hoạt động hằng năm: Doanh thu trừ Chi phí hoạt động trừ Thuế = Lợi nhuận sau thuế, cộng Khấu hao, cộng/trừ thay đổi Vốn lưu động
 • Dòng tiền kết thúc:

- Thanh lý thiết bị, nhà xưởng,BDS (sau thuế): (Máy móc) Giá trị còn lại theo sổ sách, (BDS) Giá thanh lý = EBITDA * hệ số, Bằng không - sắt vụn và nhiều phương pháp khác...

- Thu hồi vốn lưu động

- Chi phí kết thúc dự án

2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư

 • Phương pháp chiết khấu dòng tiền

NPV Giá trị hiện tại ròng

- Đầu tư khi NPV>0

IRR Suất sinh lời nội bộ

- Đầu tư khi IRR > tỷ suất chiết khấu

- Lỗi : Bỏ qua quy mô của dự án

B/C Tỷ số lợi ích chi phí

 • Phương pháp truyền thống

Thời gian hoàn vốn Slide

Điểm hòa vốn

3. Lựa chọn thực hiện dự án

Lựa chọn dự án phù hợp với chiến lược tổng thể/ưu tiên của Cty

Tiêu chí lựa chọn dự án giữa NPV và IRR

- Nếu dự án độc lập --> chọn lựa dự án theo NPV >0, IRR > suất chiết khấu

- Nếu dự án loại trừ --> chọn NPV và IRR cao nhất

- Nếu NPV và IRR cho kết quả khác nhau --> ưu tiên NPV cao nhất

Phân tích rủi ro

- Phân tích độ nhạy

4. Giám sát và hậu kiểm dự án đầu tư

10 SAI LẦM TRONG THẨM ĐỊNH

- Không bao gồm phản ứng từ đối thủ cạnh tranh

- Lạm dụng template

- Dự án bị can thiệp (Pet Project)

- Góc nhìn ngắn hạn tập trung vào EPS

- Dùng IRR để quyết định giữa các dự án loại trừ

- Tính sai dòng tiền

- Dùng sai tỷ số chiết khấu

- Chi tiêu hết ngân sách vì nó sẵn có

- Thất bại trong việc tìm dự án thay thế tốt hơn

- Xác định sai quan điểm thẩm định dự án

 

>> Xem thêm: Hình ảnh offline "Tăng trưởng và thẩm định dự án đầu tư"

Đăng Nhập