Conference

Các hội nghị có qui mô toàn quốc, được Group Quản Lý Doanh Nghiệp tổ chức định kỳ. Chẳng hạn như sự kiện thường niên Việt Nam Business Outlook.

Đăng Nhập